Zajstop

Adatvédelem

WWW.ZAJSTOP.HU - ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Az A3 Acoustics Kft., mint adatkezelő (székhely: 1054 Budapest, Aulich utca 3. II. em. 2.; ügyfélkapcsolati e-mail: info@a3acoustics.hu) a www.zajstop.hu oldalunk (weboldal) működtetése során kiemelt figyelmet fordítunk a személyes adatok védelmére. Az adatvédelmi tájékoztatónk részletes tájékoztatást nyújt arról, hogy ügyfeleinkről és weboldalunk felhasználóiról milyen személyes adatokat, milyen jogalapon kezelünk; személyes adatait milyen célra használjuk, kinek adhatjuk át, és Önnek milyen jogai vannak az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban.

A jogszabályi változások miatt szükség lehet az adatvédelmi tájékoztató megváltoztatására, erről minden esetben tájékoztatást adunk! Ha a változtatások az érintett hozzájárulását igénylik, szükség esetén újra hozzájárulást kérünk adatkezelésünkhez.

Adatkezelésünket elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete, továbbiakban: GDPR) és az adatakezelésre vonatkozó további EU és magyar jogszabályoknak megfelelően végezzük. A GDPR magyar nyelvű szövege elérhető itt.

Az adatkezelést a GDPR rendelkezésein túl a hatályos magyar jogszabályok is szabályozzák, így többek között:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.).

A jogszabályi előírásokon belül adatkezelésünk megfelel a GDPR-ban megfogalmazott adatkezelési elveknek, amelyek szerint a személyes adatok:

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 • Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
 1. Milyen személyes adatokat kezelünk?

Szolgáltatásaink használatakor különböző típusú adatokat gyűjtünk, például név, email, telefon, számlázási cím, szállítási cím.

Személyes adatoknak tekintjük:

 • az azonosító adatokat: mely a vezetéknév és keresztnév (név), e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím értendő;
 • az elérhetőségi adatokat, ezek azok a személyes adatok, amelyek lehetővé teszik a kapcsolattartást, így: név, email, telefon, számlázási cím, szállítási cím.
 • a rendelési adatokat, amelyek a megrendelt termékkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok, a szállítási és fizetési mód, beleértve a bankszámla számát és a panaszokról vezetett adatokat;
 • az ügyfélszolgálat használata során gyűjtött információkat, mint a rögzített beszélgetések.
 1. Milyen alapon kezeljük a személyes adatokat?

Személyes adatokat különféle célokra és különböző jogalapokból kezelünk, melyről részletesen az alábbi tájékoztatást adjuk:

Adatkezelés megnevezése

Adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok köre

Adatkezelés időtartama

Regisztráció a webáruházban

webáruház felhasználói adatbázisában való regisztráció (vásárláskor, vagy későbbi vásárlás érdekében)

érintett hozzájárulása

név, e-mail cím, szállítási cím, számlázási cím telefonszám

a regisztráció törléséig, azaz a hozzájárulás visszavonásáig

Rendelések, vásárlás

rendelés, vásárlás, szerződés teljesítésével kapcsolatos tájékoztatások, jogérvényesítés, fogyasztói jogok kezelése érdekében

szerződéskötéshez kapcsolódva és egyben jogos érdekünk alapján

azonosító adatok, rendelési adatok, elérhetőségi adatok

az utolsó vásárlást követő általános elévülési időtartam, azaz 5 év, plusz 1 év időtartamig

Számlázási adatok

Számla (e-számla) kiállítása

jogszabály által elrendelt adatkezelés

azonosító adatok, 

név, email, telefon, számlázási cím, szállítási cím.

jogszabály által meghatározott ideig, de legfeljebb 10 évig

Hírlevél szolgáltatás

kapcsolattartás, értesítés kedvezményekről, akciókról

érintett hozzájárulása

elérhetőségi adatok, beállítások, viselkedési adatok, származtatott adatok

hozzájárulás visszavonásáig

Kapcsolatfelvétel

regisztráció nélküli kapcsolatfelvétel (pl. kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül)

érintett hozzájárulása

név, e-mail cím

hozzájárulás visszavonásáig

Ügyfélszolgálati célú adatkezelés

Fogyasztói igények, panaszok kezelése, rendelések rögzítése, szolgáltatás minőségbiztosítása, szolgáltatási színvonal emelése, korrekciója

szerződéskötéshez kapcsolódva és egyben jogos érdekünk alapján

azonosító adatok, rendelési adatok, elérhetőségi adatok, ügyfélszolgálat használata során gyűjtött információk

panaszok kezelésével kapcsolatos adatokat 1 évig, rendeléssel kapcsolatos adatokat, a rendelést követő általános elévülési időtartam, azaz 5 év, plusz 1 év időtartamig

naplófájlok kezelése

informatikai védelmi intézkedések miatt

IT biztonságra alapított jogos érdekünkből

viselkedési adatok

5 év

 1. Adatfeldolgozás

Az összes általunk rögzített adatot mi, mint adatkezelő kezeljük. Ez annyit jelent, hogy mi határozzuk meg a személyes adatok rendeltetését, az adatkezelés eszközeit és felelünk annak megfelelő ellátásáért.

Legtöbb esetben személyes adatait saját célra kezeljük, mint adatkezelő. Ilyen esetben az adatait a saját partnereink részére a rendelésének fizetés, szállítás és további feltételek biztosítása érdekében továbbítjuk. Az adatokat a adatfeldolgozóinknak is továbbítjuk, akik ezeket a mi utasításainknak megfelelően dolgozzák fel. Hozzájárulása esetén az adatait testreszabott reklám a további weboldalakon való megjelenítése végett a reklám- és közösségi oldalaknak is továbbíthatjuk.

Adatfeldolgozóink:

Total Studio Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1043 Bp., Kassai utca 11. IV/24., Telephely: 1064 Bp., Vörösmarty u. 47 /a - 202 iroda) –tárhelyszolgáltatás, weboldal fejlesztése, rendszergazdai szolgáltatások

Könyvelési szolgáltatást végző partnerünk.

REDTRANS Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2119 Pécel, Gárdonyi Géza utca 16/A., cégjegyzékszáma: 13-09-212953, adószáma: 29255759-2-13) – Postai és csomagkézbesítési szolgáltatás

Q-FAR TRANS Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Szüret utca 15. d. ép.; cégjegyzékszáma: 13-09-158253, adószáma: 12175404-2-13) – Postai és csomagkézbesítési szolgáltatás

DL TRANS Kft. (székhelye: 1144 Budapest, Rátót utca 18-20.; cégjegyzékszáma: 01-09-919051, adószáma: 14770342-2-42) – Postai és csomagkézbesítési szolgáltatás

MCX MOLNÁR CARGÓ EXPRESS SZÁLLÍTÁSI Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 7635 Pécs, Pacsirta utca 31.; cégjegyzékszáma: 02-09-063773, adószáma: 11363909-2-02) – Postai és csomagkézbesítési szolgáltatás

OTP Mobil Szolgáltató Kft. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em.; cégjegyzékszáma: 01-09-174466; adószáma: 24386106-2-43; ügyfélszolgálat: ugyfelszolgalat@simple.hu +36 1/20/30/70 3-666-611 web: https://www.simplepay.hu). Tudomásul veszem, hogy az A3 Acoustics Kft. (székhely: 1054 Budapest, Aulich u. 3.) adatkezelő által a www.zajstop.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

KBOSS.hu Kft. (székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.; cégjegyzékszám: 01-09-303201; adószám: 13421739-2-41; web: https://www.szamlazz.hu) – számlázási szolgáltatások, számla előállítás és küldés.

További adatfeldolgozó bevonásakor, ezzel az adatfeldolgozóval a GDRP 28. cikke alapján minden esetben írásbeli megállapodást kötünk és erről Önt megfelelően tájékoztatjuk.

Az Ön személyes adatát kizárólag EGT (Európai Gazdasági Térség, azaz EU és Izland, Norvégia, Lichtenstein) államokon belül elhelyezett szervereken tároljuk. Az Ön személyes adatát saját üzemeltetésű szerverünken tároljuk, biztonságo okokból külső szervereken ideiglenes tárolást végzünk.

Ha nemzetközi adattovábbítás merülne fel, erről tájékoztatást adunk és szükség szerint kérni fogjuk az Ön kifejezett hozzájárulását!

 1. Sütik használata (Cookie-kal kapcsolatos információk)

Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemző partnereinkkel megosztjuk az Ön weboldalhasználatra vonatkozó adatait, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön megadott számukra vagy az Ön által használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek. 

A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükségünk. Jelen weboldal különféle sütiket használ. A weboldalunkon megjelenő némelyik sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik el. 

Nem alkalmazunk és nem engedélyezünk a Weboldalon olyan sütiket, amelynek eredményeképpen harmadik személyek a felhasználó́ hozzájárulása nélkül adatokat gyűjthetnek.

Az Adatkezelő kizárólag olyan sütiket alkalmaz, amelyekről egyértelműen meg lehet állapítani, hogy milyen adatokat kezelnek a sütin keresztül, illetve milyen célból és mely harmadik személy számára gyűjtenek adatokat, amennyiben ilyen adatgyűjtésre sor kerül.

A felhasználó́ / Weboldal-látogató által rögzített adatokat tároló́ sütikről, a hitelesítési munkamenet sütikről, a felhasználóközpontú sütikről, a multimédia-lejátszó munkamenet sütikről, a terheléskiegyenlítő munkamenet sütikről, illetve a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet sütikről (együttesen: session/munkamenet sütik) az érintettet előzetesen tájékoztatni szükséges, azokhoz az érintett hozzájárulása azonban nem szükséges. Egyéb sütik alkalmazása eseten az érintett előzetes hozzájárulását be kell szerezni.

A Weboldal-látogató, mint érintett kifejezett hozzájárulása esetén cookie-kat, követőkódokat, mérőkódokat, azonosító megoldásokat, pixeleket használunk fel arra, hogy a felhasználók / Weboldal-látogatók felé a Google, a Facebook útján reklámokat jelenítsünk meg. Ez vonatkozik az olyan eseményadatok átadására is, mint például az oldalmegtekintés. 

Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik. 

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy minden sütit elfogadjon, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha süti érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngészők „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjaiban találhatók. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tapasztalni fogja, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljesértékű. Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban. 

A következő linkre kattintással tudhat meg bővebb információt arról, hogy 

- a Google Chrome böngészőben hogyan törölheti, tilthatja le vagy engedélyezheti a sütiket: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

- a Firefox böngészőben hogyan törölheti a sütiket: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

A cookie-k törlése, letiltása vagy engedélyezése a Microsoft Edge alkalmazásban: https://support.microsoft.com/hu-hu/microsoft-edge/tudnivalók-a-követés-megelőzéséről-a-microsoft-edge-ben-5ac125e8-9b90-8d59-fa2c-7f2e9a44d869

Google Ads konverziókövetés használata

A „Google Ads” nevű online hirdetési platformot használjuk, továbbá annak keretein belül igénybe vesszük a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“). Amikor a felhasználó a Weboldalt Google-hirdetés által éri el, akkor egy, a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott. Amikor a felhasználó / Weboldal-látogató a Weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az Adatkezelő is láthatja, hogy a felhasználó a hirdetésre kattintott. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Amennyiben a felhasználó nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy a böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a szolgáltatás az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívüli, illetve olyan országba továbbíthat adatokat, ahol nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet. Ha az adatokat az Egyesült Államokba továbbítják, akkor fennáll a kockázata annak, hogy az Ön adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési és felügyeleti célokból dolgozzák fel anélkül, hogy Önnek jogorvoslati lehetőségek állnának rendelkezésére. Az alábbiakban egy listát találhat azokról az országokról, amelyekbe az adatok továbbításra kerülnek. Ez különböző célokból történhet, például tárolás vagy feldolgozás céljából: Amerikai Egyesült Államok. 

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el: https://policies.google.com/privacy

A Google Analytics alkalmazása

Weboldalaink a Google Analytics alkalmazást használják, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a felhasználó számítógépére mentenek, így elősegítik az általa látogatott weblap használatának elemzését. A felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. A Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használja a látogató a Weboldalunkat, továbbá arra, hogy a Weboldal aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen részünkre, valamint, hogy a számunkra a Weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen. A Google Analytics keretein belül a Weboldal-látogató böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a felhasználó a böngészője megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban ebben az esetben előfordulhat, hogy a Weboldalunk nem minden funkciója lesz teljeskörűen használható. Megakadályozható továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Weboldal-használattal kapcsolatos adatokat (beleértve az IP-címet is), ha a látogató letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu. A Google Analytics rendszerét Weboldalunk látogatottságának elemzéséhez rendszerfejlesztés céljából is használjuk. Ebben az esetben nem gyűjtünk személyes adatokat. Az ilyen adatokat megosztjuk a Google más szolgáltatásaival fejlesztési célból. 

A Google Analytics rendszerét a Weboldal-látogató, mint érintett hozzájárulása után marketing célra is használjuk. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a szolgáltatás az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívüli, illetve olyan országba továbbíthat adatokat, ahol nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet. Ha az adatokat az Egyesült Államokba továbbítják, akkor fennáll a kockázata annak, hogy az Ön adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési és felügyeleti célokból dolgozzák fel anélkül, hogy Önnek jogorvoslati lehetőségek állnának rendelkezésére. Az alábbiakban egy listát találhat azokról az országokról, amelyekbe az adatok továbbításra kerülnek. Ez különböző célokból történhet, például tárolás vagy feldolgozás céljából: Amerikai Egyesült Államok. 

Facebook-hirdetések használata

A Facebook hirdetési rendszerét használjuk, mint Adatkezelő, továbbá annak keretein be-lül igénybe vesszük a Facebook-pixel megoldást. A Facebook-hirdetések a Facebook Inc. (4 Grand Canal Square, Dublin Ireland) szolgáltatása. Amikor egy felhasználó / Weboldal-látogató a Weboldalunkat felkeresi, a hozzájárulás után egy cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott. Amikor a felhasználó a Weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Facebook és az Adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a Weboldalon járt, és milyen oldalakat tekintett meg. Minden látogató másik Facebook cookie-t kap. Az információk – melyeket a Facebook cookie-k segítségével szereztünk – azt a célt szolgálják, hogy pontosabban tudjunk hirde-téseket megjeleníteni a Weboldal-látogatóink számára, és a segítségükkel konverziós in-formációkhoz is jutunk. Ha a felhasználó / Weboldal-látogató nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy a böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután nem fog szerepelni a látogatási, illetve konverziókövetési statisztikákban. A Facebook-pixel által telepített cookie segítségével a Weboldalunk látogatóiról kifejezett hozzájárulásuk után olyan eseményeket is gyűjtünk, mint például az oldallátogatás. Ha egy Weboldal-látogató visszavonja a hozzájárulását, amit előzőleg a Facebook-pixelek működéséhez adott, a Weboldal újratöltése után törlőd-nek a böngészőjéből a kapcsolódó cookie-k. 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez a szolgáltatás az Európai Unión és az Európai Gazdasági Térségen kívüli, illetve olyan országba továbbíthat adatokat, ahol nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet. Ha az adatokat az Egyesült Államokba továbbítják, akkor fennáll a kockázata annak, hogy az Ön adatait az amerikai hatóságok ellenőrzési és felügyeleti célokból dolgozzák fel anélkül, hogy Önnek jogorvoslati lehetőségek állnának rendelkezésére. Az alábbiakban egy listát találhat azokról az országokról, amelyekbe az adatok továbbításra kerülnek. Ez különböző célokból történhet, például tárolás vagy feldolgozás céljából: Amerikai Egyesült Államok. 

A Facebookon belül a felhasználó módosíthatja a saját hirdetési beállításait ezen a linken keresztül: https://www.facebook.com/ads/preferences.

A Facebook adatvédelmi információi itt találhatók: https://www.facebook.com/privacy

 1. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA HATÓSÁGOKNAK

Hatósági, bírósági megkeresés esetén, ha a hatóság pontosan megjelölte az adattovábbítás jogszabályi alapját, a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján adjuk át a nálunk tárolt és a megkeresését megfogalmazó állami szerv által megjelölt személyes adatát. Ezen állami szerv részére - amennyiben a a pontos cél és az adatok köre megjelölésre került - személyes adatot az adatkezelő csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Ilyen adatszolgáltatás előtt minden esetben meggyőződünk, hogy annak minden feltétele adott-e, és ha igen, úgy a megkeresésnek eleget teszünk.

 1. ADATOK BIZTONSÁGA

A személyes adatok kezeléséhez alkalmazott informatikai eszközöket úgy választjuk meg és üzemeltetjük, hogy (i) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); (ii) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); (iii) változatlansága igazolható (adatintegritás); (iv) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk a személyes adatok biztonságának védelméről, amely a személyes adatok tárolásával kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt és az adatkezelés során megőrzi az adatok (i) bizalmasságát (az adathoz férhessen hozzá, aki erre jogosult); (ii) a sértetlenségét (megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét); (iii) a rendelkezésre állását (biztosítjuk, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök).

Az adatkezelő informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Adatvédelmi incidens esetén az adatkezelő minden GDPR által előírt intézkedést megtesz, a felhasználókkal együttműködik és kijelenti, hogy az adatvédelmi incidensek kezelésére megfelelő szabályzattal rendelkezik.

 1. JOGORVOSLATOK

Alábbi jogai gyakorlása érdekében kérjük lépjen velünk kapcsolatba az info@a3acoustics.hu e-mail útján, vagy a zajstop.hu webáruház kapcsolat menüpontján található kapcsolatfelvételi űrlap használatával. Ön jogosult

 • az adatkezelésre vonatkozó információkról, valamint a feldolgozott adatokról másolatot kérni (hozzáférési jog GDPR 15. cikk),
 • a pontatlan adatok helyesbítését vagy befejezetlen adatok kijavítását kérni, (helyesbítéshez jog GDPR 16. cikk),
 • személyes adatainak törlését kérni, továbbá joga van ahhoz, hogy ha a személyes adatai nyilvánosságra kerültek, törlés iránti kérelmét más adatkezelők részére is továbbítsák (törléshez való jog GDPR 17. cikk),
 • az adatkezelés korlátozását kérni (adatkezelés korlátozásához való jog GDPR 18. cikk, Info tv. ),
 • az Önre vonatkozó személyes adatokat strukturált, általánosan használt és gépileg olvasható formában megszerezni, valamint ezen adatok átadását kérni egy másik adatkezelő részére (adathordozhatósághoz való jog GDPR 20. cikk),
 • tiltakozni az adatkezelés ellen (tiltakozáshoz való jog GDPR 21. cikk),
 • a hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulásának bármikori visszavonására, de a hozzájárulás visszavonása az azt megelőző időszak adatkezelésének jogszerűségét nem befolyásolja. (hozzájárulás visszavonásához való jog, GDPR 7. cikk (3) bek.),
 • a felügyeleti hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés valamely jogszabállyal ellentétes. (felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog GDPR 77. cikk)

Hírlevél szolgáltatással kapcsolatos hozzájárulását a hírlevél alján található linkre kattintva vonhatja vissza.

Egyéb adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése iránti kérését haladéktalanul, de legfeljebb 1 hónapon belül elintézzük. Kivételes esetekben, különösen megkeresésének bonyolultsága esetén, jogunkban áll ezt az időt még további 2 hónappal meghosszabbítani. Az ilyen esetleges meghosszabbításról és az indokainkról természetesen tájékoztatni fogjuk. Hozzáférési joga keretében kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól, az első másolatot ingyenesen, a többi másolatért az adatkezelő költségtérítést számíthat fel.

Ön adatkezelésünkkel kapcsolatosan a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., Telefon: +36 (1) 391-1400, elektronikus cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) tud panaszt benyújtani, továbbai jogorvoslatként bíróságnál peres eljárást kezdeményezni. A pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Ha az adatkezelő az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni; továbbá ha személyiségi jogát az adatkezelő megsérti, Ön sérelemdíjat követelhet.

(c) A3 Acoustics Kft. – www.zajstop.hu

Minden jog fenntartva!

 

Társaság online bankkártyás fizetési szolgáltatója

 

Cégneve:

OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye:

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Cégjegyzékszáma:

01-09-174466

Adószáma:

24386106-2-43

Képviselője:

Benyó Péter ügyvezető önállóan

E-mail-címe:

ugyfelszolgalat@simple.hu

Online elérhetősége:

https://www.simplepay.hu

 

Tudomásul veszem, hogy a A3 Acoustics Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1054 Budapest, Aulich u. 3.) adatkezelő által a www.zajstop.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: e-mail cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

Kosár
Az Ön kosara jelenleg üres.